Vi er en ansvarlig virksomhed med et stærkt fokus på at reducere vores emissioner, fremme social retfærdighed samt føre en etisk og ansvarlig ledelsesstil.

Derfor har vi prioriteret ESG-arbejdet (Environmental, Social, and Governance) højt på vores agenda.

Environmental/Miljø

ANSVARLIGE PRODUKTER
Som en af Danmarks førende leverandører af paknings- og tætningsløsninger har vi et ansvar for, at vores forretning bidrager til en mere bæredygtig verden.

Vi ser det som et samfundsansvar, at vores pakninger er produceret i de bedste materialer og med de helt rigtige specifikationer, for dermed at minimere risikoen for lækager, hvilket kan have store konsekvenser både for klima, miljø og mennesker.

Vi har fokus på, at vores isoleringsløsninger er produceret og monteret korrekt for at give vores kunder den optimale mulighed for at reducere CO2-udledningen.

KLIMAAFTRYK
Vi har kortlagt alle vores emissioner i Scope 1, 2 og 3 i overensstemmelse med Greenhouse Gas Protokollen, hvilket er en betydelig præstation for en virksomhed af vores størrelse.

Det er vigtigt for os at få kortlagt alle vores emissioner, fordi vi ønsker at være en transparent og ansvarlig virksomhed med et stærkt fokus på bæredygtighed. Vi har en klar forståelse af den afgørende rolle, som beregning og reduktion af emissioner spiller for at fremme miljømæssig ansvarlighed og fremme bæredygtig praksis.

For os har emissionsberegning og reduktion af udledninger vist sig at være et afgørende pejlemærke for at tackle klimaændringer og reducere vores CO2-aftryk. Ved at kortlægge drivhusgasemissionerne fra vores aktiviteter får vi en uvurderlig indsigt i vores bidrag til den globale klimaudfordring. Denne viden gør det muligt for os at identificere præcise områder for emissionsreduktion, optimere energiforbruget og fremme en bæredygtighedskultur.

BÆREDYGTIGE MATERIALER
Vi udnytter så meget af vores råvarematerialer som muligt, for at minimere vores spild mest muligt. Vi vægter at udskifte vores maskiner til nye højteknologiske maskiner for derigennem at opnå bedre energi- og ressourceudnyttelse.

Vi fokuserer på at anvende emballage med FSC-certificeringer for at fremme et mere ansvarligt emballageforbrug.

AFFALD
Vi har implementeret et nyt affaldssystem i overensstemmelse med Affaldsbekendtgørelsen for at forbedre vores affaldshåndtering og øge genanvendelsesgraden.


ENERGI

Vi kører udelukkende med eldrevne trucks i vores produktion. Vi har etableret 6 ladestandere på vores parkeringsplads, for at gøre det nemmere for vores medarbejdere og kunder at køre i elbiler. Vi har udskiftet vores lys til LED-lys og monteret sensorer for at minimere vores elforbrug.

Vi vægter at udskifte vores maskiner til nye højteknologiske maskiner for derigennem at opnå bedre energiudnyttelse.


TRANSPORT

Vi forventer på sigt at udskifte vores 10 firmabiler til elbiler. Vi har på nuværende tidspunkt 4 hybridbiler.


OPVARMNING

Vi opvarmer hovedsageligt vores produktionshaller med overskudsvarmen fra vores maskinpark, som kanaliseres til andre haller, hvor det bruges til opvarmning.

KLIMARAPPORT

SCOPE 1, 2 & 3 EMISSIONS

Som en af Danmarks førende leverandører af paknings- og tætningsløsninger har vi et ansvar for, at vores forretning bidrager til en mere bæredygtig verden. 

Social/Social

ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS
Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads for dermed bedre at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Det er vigtigt for os, at alle vores medarbejdere trives, udvikles og støttes til en sundere livsstil.


ARBEJDSSIKKERHED OG -SUNDHED
Vi har fokus på arbejdssikkerhed og -sundhed. Vi ønsker, at vores medarbejdere kan gå sikkert på arbejde, og vi vil hjælpe hinanden til at værne om et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Vi tolererer ikke chikane og mobning.

STEFFCA opfordrer til, at alle ansatte deltager på et ugentligt gåhold. Desuden tilbydes alle ansatte dagligt frugt og grønt, samt en kantineordning, for at fremme en sund og varieret kost for alle.

Alle ansatte er tilmeldt en sundhedsforsikring. Dette gør vi for at sikre, at vores ansatte har adgang til de bedste behandlingsmuligheder, hvis behovet opstår. Alle ansatte tilbydes ligeledes influenzavaccination, da sygdommen for nogle kan være ekstra alvorlig.


MEDARBEJDERUDVIKLING
Vi involverer alle ansatte i at skabe en god arbejdsplads i fællesskab. Vi har bl.a. afholdt en medarbejder-workshop, hvor vi er blevet enige om en række fokusområder, f.eks. indenfor sundhed.

Vi ønsker at være en rummelig arbejdsplads og vil gerne hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i job. STEFFCA tilbyder derfor udvikling og afklaring af arbejdsevnen for personer, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Vi har tilknyttet en mentor til at støtte disse medarbejdere, da vi ser det som vores ansvar at få udviklet og hjulpet den enkelte godt videre. Vi tilbyder desuden skåne- og fleksjob til ansatte, der i forbindelse med sygdom får nedsat arbejdsevne, da vi ønsker at fastholde vores ansatte længst muligt i vores virksomhed.

Vi har fokus på at klæde nye medarbejdere på til vores arbejdsplads. Vi har en personalehåndbog, og vi har fokus på løbende udvikling af vores medarbejdere gennem relevante kurser og uddannelser.


STEFFCA-HOLDET

Vi har indset vigtigheden af, at vores medarbejdere føler sig som en del af fællesskabet på STEFFCAholdet. Vi arrangerer derfor jævnligt fællesarrangementer for at styrke vores medarbejders sociale relationer.


DONATIONER/SPONSORATER

Det er vigtigt for os at støtte initiativer, der bidrager til større social ansvarlighed.

STEFFCA støtter lokalsamfundet bl.a. gennem Nyborg Voldspil og SUS Nyborg. Vi er desuden sponsor for Odense håndbolds kvindeligahold.

Gennem Røde Kors i Danmark har vi doneret til ukrainere, som er på flugt fra krigen.

Vi har doneret til Danmarks Indsamlingen, da vi gerne vil være med til at give verdens børn en bedre fremtid.

Meget få går gennem livet uden at blive berørt af kræft, enten som patient eller pårørende. For 1 ud af 3 får kræft, inden de fylder 75 år. Det er rigtig mange, og derfor har vi valgt at donere til Knæk Cancer.


LEVERANDØRSTYRING

Vi vil arbejde aktivt med vores leverandører for at sikre en ansvarlig produktion samt sikre, at vores leverandører overholder etiske standarder.

ESG
HOVED- OG NØGLETAL

Kig med i vores ESG-tal, og se hvor vi gør en forskel

GOVERNANCE/ GOD LEDELSESSTIL

LEDELSESADFÆRDSKODEKS
Vores ledelseskultur bygger på transparent og etisk ledelse, hvor overholdelse af lovgivning er en selvfølge. Vi engagerer os i klimaet, miljøet og menneskelige forhold, mens vi opretholder en ansvarlig økonomisk drift.


INTERN ADFÆRDSKODEKS 
Vores virksomhedskultur er forankret i vores adfærdskodeks. Det er vigtigt for os, at hver enkelt medarbejder ikke kun overholder lovgivning, men også støttes til at handle med integritet og ansvarlighed. Vi har nedskrevet vigtige politikker i vores personalehåndbog.

KVALITETSLEDELSESSYSTEM
Vi er ISO 9001:2015 certificeret, som er en global standard indenfor kvalitetsledelse. ISO 9001-standarden sikrer ved hjælp af politikker og procedurer, at vi leverer pakninger og tætninger, som er i overensstemmelse med kundens krav og forventninger samt i forhold til gældende love.


LEVERANDØRSTYRING
Vi vil arbejde aktivt med vores leverandører for at sikre en ansvarlig produktion samt sikre, at vores leverandører overholder etiske standarder. Risikovurdering i hele værdikæden er en del af vores strategiske arbejde.

Vores ESG strategi støtter primært tre af FNs verdensmål:

 

VERDENSMÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
Målet handler om at fremme økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud og opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd.

VERDENSMÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Målet handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.


VERDENSMÅL 13: KLIMAINDSATS
Målet handler om at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser ved at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til 1,5 grader over det førindustrielle niveau og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.

Tak for din besked! Vi vender tilbage til dig snarest muligt.