Vi är ett ansvarsfullt företag som har ett starkt fokus på att minska våra utsläpp, främja social rättvisa och utöva ett etiskt och ansvarsfullt ledarskap.

Därför har vi prioriterat vår ESG-strategi (Miljöansvar, Socialt ansvarstagande, och Förvaltning).

MILJÖANSVAR

ANSVARSFULLA PRODUKTER
Som en av Danmarks ledande leverantörer av tätningslösningar ser vi det som vårt ansvar att se till att vår verksamhet bidrar till en hållbarare värld.

Vi ser det som ett socialt ansvar att våra tätningar tillverkas av optimala material och med korrekta specifikationer för att därigenom minimera risken för läckage, som kan få betydande konsekvenser för klimat, miljö och människor.

Vi fokuserar på att säkerställa att våra isoleringslösningar tillverkas och installeras korrekt för att ge våra kunder optimala möjligheter att minska CO2-utsläppen.

 

KOLDIOXIDAVTRYCK
Vi har kartlagt alla våra utsläpp i Scope 1, 2 och 3 i enlighet med Greenhouse Gas Protocol, vilket är en betydande prestation för ett företag av vår storlek.

Det är viktigt för oss att kartlägga alla våra utsläpp eftersom vi strävar efter att vara ett transparent och ansvarsfullt företag med ett starkt fokus på hållbarhet. Vi har en tydlig förståelse för den avgörande roll som beräkning och minskning av utsläpp spelar när det gäller att främja miljöansvar och hållbara metoder.

För oss har utsläppsberäkning och minskning av utsläpp visat sig vara ett avgörande riktmärke för att kunna ta itu med klimatförändringarna och minska vårt koldioxidavtryck. Genom att kartlägga utsläppen av växthusgaser från vår verksamhet får vi ovärderliga insikter om vårt bidrag till den globala klimatutmaningen. Denna kunskap ger oss möjlighet att identifiera exakt de områden där vi kan minska utsläppen, optimera energiförbrukningen och främja en hållbarhetskultur.

HÅLLBARA MATERIAL
Vi utnyttjar så mycket av våra råvaror som möjligt för att minimera vårt avfall så mycket vi kan. Vi prioriterar uppgradering av vår maskinpark till nya högteknologiska maskiner för att uppnå bättre energi- och resurseffektivitet.

Vi inriktar oss på att använda förpackningar med FSC-certifiering för att främja en ansvarsfullare förpackningskonsumtion.

AVFALL
Vi har implementerat ett nytt avfallshanteringssystem i enlighet med avfallsförordningen. Vi lägger förnyad tonvikt på korrekt sortering av avfall för att öka vår återvinningsgrad.

 

ENERGI
Vi använder redan elektriska lastbilar i vår verksamhet, och vi har installerat sex laddare för elfordon på vår parkeringsplats för personal och kunder. Vi har bytt ut våra lampor till LED-lampor och installerat sensorer för att minimera elförbrukningen.

 

Vi prioriterar att byta ut våra maskiner mot nya, högteknologiska maskiner för att få ett bättre energi- och resursutnyttjande.

 

TRANSPORT
Vi planerar att ersätta våra tio tjänstebilar med elbilar. För närvarande har vi fyra hybridbilar.

 

UPPVÄRMNING
Våra produktionsanläggningar värms huvudsakligen upp av den överskottsvärme som våra maskiner genererar och som sedan kanaliseras till andra områden för att ge värme.

KLIMATRAPPORT
SCOPE 1, 2 & 3 UTSLÄPP

Som en av danmarks ledande leverantörer av packnings- och tätningslösningar har vi ett ansvar att se till att vår verksamhet bidrar till en hållbarare värld.

Socialt ansvarstagande

BRA ARBETSMILJÖ
Vi vill tillhandahålla en bra arbetsmiljö så att vi kan attrahera och kvarhålla kvalificerad personal. Det är viktigt för oss att alla våra kollegor trivs, utvecklas och får stöd till en hälsosammare livsstil.

 

ANSTÄLLNINGSTRYGGHET OCH VÄLBEFINNANDE
Vi fokuserar på anställningstrygghet och personalens välbefinnande. Vi strävar efter att våra medarbetare ska känna sig trygga på jobbet, och vi önskar att vi hjälps åt för att säkerställa att vi har en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi tolererar inte trakasserier och mobbning.

STEFFCA uppmuntrar alla anställda att delta i ett promenadpass varje vecka.

Vi erbjuder även alla medarbetare lunchservice samt frukt och grönsaker dagligen för att säkerställa att alla har tillgång till en hälsosam och varierad kost.

Alla anställda erbjuds privat sjukförsäkring eftersom vi vill se till att alla våra anställda har bästa möjliga möjligheter om de skulle behöva vård. Alla anställda erbjuds också influensavaccination eftersom denna sjukdom kan vara väldigt allvarlig för vissa personer.

 

PERSONALUTVECKLING
Vi involverar alla medarbetare i strävan efter en positiv arbetsmiljö. Ett av initiativen är en personalworkshop där vi kommit överens om olika fokusområden, t.ex. hälsa.

Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats genom att anställa personer som annars kan ha svårigheter att hitta ett jobb. Eftersom vi ser det som vårt sociala ansvar att hjälpa individen att utvecklas och ta sig framåt, har vi utsett en mentor som stödjer dessa kollegor. Vi erbjuder även skyddad anställning och jobb på flextid till alla våra anställda om de behöver minska arbetstiden på grund av sjukdom eller nedsatt kapacitet. Vi vill gärna kvarhålla våra medarbetare så länge som möjligt.

Vi fokuserar på att ge nya medarbetare adekvat förberedelse för vår arbetsplats. Vi har en personalhandbok, och vi är måna om att främja våra kollegors karriär genom relevant utbildning och träning.


STEFFCA-TEAMET
Vi är medvetna om hur viktigt det är att våra medarbetare känner sig som en del av gemenskapen i STEFFCA-teamet. Därför anordnar vi regelbundet gemensamma evenemang för att stärka medarbetarnas sociala relationer.

 

DONATIONER/SPONSRING
Det är viktigt för oss att stödja initiativ som bidrar till ett större socialt ansvar.

STEFFCA stödjer lokalsamhället på olika sätt, bland annat genom Nyborg Voldspil och SUS Nyborg. Vi är också sponsorer till Odenses handbollslag i damligan.

Genom danska Röda Korset har vi donerat till ukrainare som flyr kriget.

Vi har donerat till Danmarksinsamlingen för att vi vill vara med och ge världens barn en bättre framtid.

Mycket få människor går igenom livet utan att drabbas av cancer, antingen som patient eller anhörig. 1 av 3 får cancer före 75 års ålder. Det är många människor, och därför har vi valt att donera till Knæk Cancer-kampanjen.


HANTERING AV LEVERANTÖRER
Vi arbetar aktivt tillsammans med våra leverantörer för att säkerställa en ansvarsfull tillverkning och för att se till att våra leverantörer följer de etiska normerna.

ESG
HUVUDTAL OCH NYCKELTAL

Ta en titt på våra ESG-siffror och se var vi gör skillnad.

FÖRVALTNING

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEDNINGEN
Vår ledningskultur bygger på ett transparent och etiskt ledarskap med efterlevnad av lagstiftningen som en självklarhet. Vi värnar om vårt klimat, vår miljö och människors villkor och upprätthåller samtidigt en ansvarsfull ekonomisk verksamhet.

INTERN UPPFÖRANDEKOD
Vår företagskultur är förankrad i vår uppförandekod. Det är viktigt för oss att alla medarbetare inte bara följer lagstiftningen utan också uppmuntras att agera med integritet och ansvar. Vi har dokumenterat viktiga policyer i vår personalhandbok.

KVALITETSLEDNINGSSYSTEMVi är certifierade enligt ISO 9001:2015, som är en global standard för kvalitetsledning. ISO 9001-standarden säkerställer genom policyer och förfaranden att vi levererar packningar och tätningar som tillgodoser kundernas krav och förväntningar och uppfyller gällande lagar.

 

LEVERANTÖRSHANTERING
Vi arbetar aktivt tillsammans med våra leverantörer för att säkerställa en ansvarsfull tillverkning och att våra leverantörer följer de etiska normerna. I vårt strategiska arbete ingår riskbedömning genom hela värdekedjan.

Vår ESG-strategi stödjer främst tre av FN:s globala mål:

 

GLOBALT MÅL 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
Målet handlar om att främja ekonomisk tillväxt genom att skapa högre produktivitet och tekniska genombrott samt uppnå full och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsförhållanden för alla kvinnor och män.

GLOBALT MÅL 12: ANSVARIG KONSUMTION OCH PRODUKTION
Målet handlar om effektiv hantering av våra gemensamma naturresurser och hur vi avyttrar giftigt avfall och föroreningar samt att uppmuntra industrier, företag och konsumenter att återanvända och minska sitt avfall.

 

GLOBALT MÅL 13: BEKÄMPA KLIMAT FÖRÄNDRINGARNA
Målet handlar om att snabbt agera för att bekämpa klimatförändringar och deras konsekvenser genom att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till 1,5 grader över förindustriell nivå och stärka motståndskraft och anpassningsförmåga i sårbara regioner.

Kontakta oss idag
+45 6531 3102 info@steffca.dk

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer så snart som möjligt.